درنگ

1391/08/28 ساعت 16:45

عشق

از رفتنت آغاز شد.


{علیرضا روشن}